مراسم صبحگاه
     
طرح بازیافت زباله
     
دهه فجر
     
13 آبان
  جشن قرآن  
     
  محرم  
     
  9 دی  
     
  شورای دانش آموزی